ЕКОНОМІЧНІ КОЛИВАННЯ. ПРИЧИНИ ЕКОНОМІЧНИХ КОЛИВАНЬ

Понеділок, 16 березня 2015, 22:56 Латюк Михайло Григорович Школа - Економіка
Друк

 

УРОК З ЕКОНОМІКИ

В 11 КЛАСІ

ВЧИТЕЛЬ ЛАТЮК М.Г.

КЗО «ГІМНАЗІЯ № 3»

м.Дніпропетровськ

ТЕМА: ЕКОНОМІЧНІ КОЛИВАННЯ. ПРИЧИНИ ЕКОНОМІЧНИХ КОЛИВАНЬ

МЕТА: Розкрити зміст економічних термінів «економічний цикл», «економічне зростання». Поглибити та систематизувати знання про економічний розвиток суспільства. Розвивати уміння аналізувати економічні явища і процеси, що відбуваються в економічному світі, сприяти зацікавленості до розуміння цих процесів. Виховувати аналітичне мислення.

ОБЛАДНАННЯ: Підручники, презентація, ілюстративно-демонстраційний матеріал.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ: Економічне зростання, екстенсивний та інтенсивний шляхи розвитку, економічні циклі і їх фази.

ТИП УРОКУ: Вивчення нового матеріалу.

I.Організаційний момент

II.Актуалізація опорних знань

Прийом «Економічна розминка»

1.Яка точка на графіку відбиває максимальне використання усіх видів ресурсів і повну зайнятість виробництва?

2. Що сталося з кривою у даному випадку?

3. Що показують ці графіки?

4. Що відображають усі точки на графіку?

5. Куди зміститься КВМ, якщо технологічна база застаріла, відбувається скорочення кількості працездатних громадян?

III.Мотивація навчальної діяльності.

Слово вчителя:

Ви вже знаєте, що головне завдання кожного суспільства – це якомога повніше задоволення безмежних потреб. Звісно, розв’язання цього завдання зумовлює постійне нарощування виробництва благ і послуг, тобто змушує людство прагнути до економічного зростання.

Сьогодні ми спробуємо поглибити свої знання з економіки і впевнитись, чи таким гладким є шлях економічного росту.

Аргументи проти збільшення темпів економічного розвитку.

Прийом «Дискусія»

1. Погіршення середовища існування людини (загазованість повітря, збільшення обсягів промислових і побутових відходів).

2. Виснаження невідновлюваних природних ресурсів (вугілля, нафти і руди).

3. Збільшення кількості професійних і психічних захворювань у результаті високої інтенсифікації праці.

4. Неможливість завдяки економічному зростанню розв’язати проблему розшарування суспільства за доходами.

IV.Формування нових знань

Втім, процес економічного зростання нагадує шлях альпініста: спочатку вгору, потім вниз і знову до вершини.

Аналогічні коливання відбуваються і з величиною ВНП. Вона може зростати, потім зменшуватися і знову зростати. Такі коливання ВНП називають економічними циклами.

Фази економічного циклу

Основні ознаки фаз

Прийом «Робота з підручником»

1 група

Криза

1. Скорочення масштабів випуску продукції

2. Зростання безробіття

3. Банкрутства

4. Скорочення зарплати

5. Зростання ставки кредитів

2 група

Депресія

1. Застій виробництва

2. Рівень безробіття високий, але стабільний

3. Ставка позичкового відсотка падає до мінімуму

3 група

Пожвавлення

1. Збільшення запасів виробництва

2. Розширення виробництва

3. Пожвавлення попиту

4. Зростає зайнятість, тобто попит на працю

4 група

Піднесення

1. Випуск продукції перевищує передкризовий рівень

2. Може зникати безробіття

3. Зростають ціни на товари

4. Зростає попит на кредит

5. Розпочинається справжній бум

Прийом «Мозковий штурм»

Причини циклічного розвитку економіки:

а) відкриття родовищ природних ресурсів

б) міграція населення

в) війни

г) революції

д) політичні потрясіння

е) стихійні лиха

є) економічна політика уряду

ж) заощадження

з) науково-технічний прогрес

і) порушення співвідношення між сукупним попитом і сукупною пропозицією товарів

Прийом «Робота з підручником»

Види циклів:

Довгострокові, так звані «довгі хвилі» М.Кондратьєва. 50-60 років. Оновлення технологічного способу виробництва внаслідок НТП.

Будівельний цикл Кузнеця. 15-20 років. Пов’язані з оновленням житла та виробничих споруд.

Середньострокові цикли Клемента Жуглара (Джагвера). 7-12 років. Промислові або бізнес-цикли, коливання ставки відсотка.

Короткострокові цикли Джозефа Кітчина. 3-5 років. Цикли запасів. Змінюється попит на золото, а потім змінюється попит на споживчі запаси.

Слово вчителя

Проте, незважаючи на руйнівну силу циклічних коливань, внаслідок чого порушується рівновага в економіці, тобто падіння обсягів виробництва і доходів, зростання безробіття та банкрутства, посилення невпевненості і неспокій, цикли виконують і позитивну функцію: очищають економіку від тих галузей та видів виробництва, що віджили своє, є неефективними, стимулюють підприємців до впровадження досягнень НТП, а найманих працівників до підвищення свої кваліфікації, перекваліфікації, здешевлення продукції через конкуренцію.

Бліц-опитування (так чи ні)

1. Економічне зростання визначається збільшенням номінального ВВП? (ні)

2. Графічно економічне зростання виглядає як зсув КВМ праворуч? (так)

3. Циклічний характер економіки завжди позитивне явище? (ні)

4. Економічний розвиток і економічне зростання це не тотожні поняття? (так)

5. У період рецесії спостерігається зростання ВВП? (ні)

6. Лише держава виробляє суспільні товари? (так)

IV.Закріплення знань учнів (

Метод «Тестування»

1. Яке з положень характеризує наявність циклічного виробництва в різних суспільно-економічних формацій?

А) циклічне виробництво характерне для ринкової економіки

Б) циклічність виробництва притаманна різним системам

В) циклічність коливань не властива соціально орієнтованій ринковій економіці

2. Зазначте найвагомішу причину виникнення економічних криз

А)диспропорційність між рухом заощаджень та інвестицій у галузі, що виробляють засоби виробництва

Б) суперечність між суспільним характером виробництва і капіталістичним привласненням його результатів

В) несправедливість в розподілі багатств

3.Яка головна причина виникнення економічних циклів:

А) війни, революції, інші аналогічні явища

Б) відкриття нових покладів коштовних металів, нових земель тощо

В) періодичне оновлення основних фондів

4.Зазначте основну фазу економічного циклу:

А)фаза депресії

Б)фаза кризи

В)фаза пожвавлення

5.Яке визначення кризи правильне:

А) криза – це скорочення виробництва

Б) криза – це зростання безробіття і зниження реальної зарплати

В) криза означає застій в економіці

6.Яке з положень правильно пояснює сутність циклічності виробництва

А) економічний цикл – це рух виробництва від початку попереднього до початку наступного спаду

Б) економічний цикл – це послідовність у зміні усіх 4 фаз циклу

В) економічний цикл – це скорочення виробництва та його наступне зростання

7.Яке з положень підтверджує, що економічні цикли є водночас і циклами відтворення

А) в період економічного циклу відбувається повне оновлення продуктивних сил

Б) в період економічного циклу відбувається масове фізичне оновлення основного капіталу

В)під впливом НТР має місце масове оновлення товарів тривалого користування

8.Яке з положень неправильно визначає завдання держави в циклічному регулюванні економіки

А) проведення амортизаційної політики

Б)сприяння швидкому вирівнюванню суперечностей відтворення, переходу від де пресії до пожвавлення та піднесення

В) підвищення ставок оподаткування під час економічної кризи

9.Які головні ознаки економічної кризи в Україні

А) в Україні, як і в багатьох інших країнах СНД, було надвиробництво товарів

Б) різке скорочення обсягів внутрішнього продукту, життєвого рівня населення, стрімкі темпи інфляції

В) різке скорочення сільськогосподарського виробництва

10.Що є найголовнішим для виходу України з кризи:

А) проведення науково обгрунтованої політики Нацбанком України

Б) зупинення зниження життєвого рівня населення

В) шлях радикального оновлення суспільного виробництва

VI. Домашнє завдання

1.Опрацювати § 22

2.Визначити показники, що найточніше характеризують фази економічного циклу