Учительський Журнал он-лайн

 
Трудове навчання

Презентация

Друк

Презентация посвящена редкому виду рукоделия "Ганутель". Можно использовать, в блоке декоративно - прикладного искусства или при проведении кружковой работы.

 

Метод проектів як педагогічна технологія трудового навчання в сучасній школі

Друк

Трудове навчання - загальноосвітній предмет, який складає основу предметного наповнення освітньої галузі "Технологія". Державний стандарт базової і повної середньої освіти передбачає, що освітня галузь "Технологія" повинна забезпечити вирішення певної сукупності загальноосвітніх завдань в число яких входить: формування технічного світогляду, закріплення на практиці знань про технологічну діяльність людини; ознайомлення та залучення учнів до різних видів діяльності; створення умов для професійного самовизначення; формування в учнів культури праці; виховання активної життєвої позиції, професійної адаптивності; створення умов для реалізації особистісно-орієнтованого підходу до навчання, виховання та розвитку особистості тощо [4, с. 37].

Вирішення задач поставлених перед освітньою галуззю "Технологія" можна здійснити шляхом організації цілісного навчально-виховного процесу технологічної підготовки учнів як основної так і старшої школи за умов використання у викладанні сучасних педагогічних технологій і розвиваючих особистість методів навчання [6, с. 124].

Одним із таких дидактичних методів на сьогодні є метод проектів, який виник ще на початку XX століття. Його засновником вважається американський філософ і педагог Джон Дьюї (1859-1952), хоча паралельно з ним в Росії впровадженням даного методу в педагогічну практику займалася група педагогів на чолі з С.Т. Шацьким (1878-1934).

Розглянемо сутність методу проектів оскільки його можна сплутати з дослідницьким та проблемним методами. Згідно словника, слово "проект" означає план, задум. Проект (від латинського ргojectus, висунутий (або кинутий) вперед) - це активна робота думки, прогнозування того, що потім буде втілено в предметному вигляді. В педагогіці найбільш поширеним є таке визначення методу проектів: "система навчання, за якої учні здобувають знання й уміння в процесі планування і виконання практичних завдань-проектів, що поступово ускладнюються" [1, с. 78].

Визначальною характеристикою методу є його спрямованість на реальний практичний результат, який можна побачити, обдумати, застосувати в реальній практичній діяльності. З огляду на різні підходи до класифікації проектів у педагогічній літературі, пропонуємо розрізняти їх за цілою низкою параметрів:

- складом учасників проектної діяльності: індивідуальні, колективні (парні, групові);

- характером партнерських взаємодій між учасниками проектної діяльності: кооперативні, змагальні, конкурсні;

- рівнем реалізації між предметних зв'язків: монопредметні, міжпредметні, надпредметні;

- характером координації проекту: безпосередній (твердий чи гнучкий), прихований;

- тривалістю: короткі, середньої тривалості, тривалі;

- метою і характером проектної діяльності: інформаційні, ознайомлюванні, пригодницькі, мистецькі, науково пошукові, конструкційні тощо.

Розглянемо деякі з цих проектів детальніше [7, с. 71].

Дослідницькі проекти потребують добре обміркованої структури, визначеної мети, актуальності предмета дослідження для всіх учасників, соціальної значущості, продуманості методів, у тому числі експериментальних методів обробки результатів. Вони повністю підпорядковані логіці дослідження і мають відповідну структуру: визначення теми дослідження, аргументація її актуальності, визначення предмета й об'єкта, завдань і методів, визначення методології дослідження, висунення гіпотез розв'язання проблеми і накреслення шляхів її розв'язання.

Творчі проекти не мають детально опрацьованої структури спільної діяльності учасників, вона розвивається, підпорядковуючись кінцевому результату, прийнятій групою логіці спільної діяльності, інтересам учасників проекту. Учні заздалегідь домовляються про заплановані результати і форму їх представлення - рукописний журнал, колективний колаж, відеофільм, вечір, свято тощо. І тоді потрібні сценарій фільму, програма свята, макет журналу, альбому, газети.

Ігрові проекти:учасники беруть на себе певні ролі, зумовлені характером і змістом проекту. Це можуть бути як літературні персонажі, так і реально існуючі особистості. Імітуються їх соціальні і ділові стосунки, які ускладнюються вигаданими учасниками, ситуаціями. Ступінь творчості учнів дуже високий, але домінуючим видом діяльності все-таки є гра.

Інформаційні проекти спрямовані на збирання інформації про якийсь об'єкт, явище, на ознайомлення учасників проекту з цією інформацією, її аналіз і узагальнення фактів. Такі проекти потребують добре продуманої структури, можливості систематичної корекції в процесі роботи над проектом. Структуру такого, проекту можна позначити таким чином: мета проекту, його актуальність, методи отримання (літературні джерела, засоби масової інформації, бази даних, у тому числі й електронні, інтерв'ю, анкетування тощо) та обробки інформації (її аналіз, узагальнення, зіставлення з відомими фактами, аргументовані висновки); результат (стаття, реферат, доповідь, відеофільм); презентація (публікація, у тому числі в комп'ютерній мережі, обговорення у телеконференції). Такі проекти можуть бути органічною частиною дослідницьких проектів, їх модулем.

Практично-орієнтовані проекти - результат діяльності учасників чітко визначено з самого початку. Він орієнтований на соціальні інтереси учасників (документ, програма, рекомендації, проект закону, проект шкільного саду). Проект потребує складання сценарію всієї діяльності його учасників з визначенням функцій кожного з них. Особливо важливими є організація координаційної роботи у вигляді поетапних обговорень та презентація одержаних результатів і можливих засобів їх упровадження в практику [5, с. 22].

Навчально-телекомунікаційні проекти це спільна навчально-пізнавальна творча або ігрова діяльність учнів-партнерів, організована на основі комп'ютерної телекомунікації, яка має спільну мету дослідження певної проблеми, узгоджені методи, способи діяльності й спрямована на досягнення спільного результату діяльності.

Метод проектів завжди зорієнтований на самостійну діяльність учнів, яка реалізується як в індивідуальній, так і в парній, груповій діяльності, що завжди передбачає розв'язання проблеми: з одного боку - використання сукупності різноманітних методів, засобів навчання, а з іншого необхідність інтегрування знань, уміння використовувати знання з різних галузей науки, техніки тощо. Результати виконання проектів мають бути, що називається, "відчутними", тобто, якщо це теоретична проблема, то конкретне її розв'язання (якщо практична — конкретний результат) готовий до використання (на уроці, в школі, у реальному житті). Метод проектів передбачає використання дослідницьких, пошукових та проблемних методів - творчих по своїй суті.

Результати проектів повинні бути матеріальними, тобто відповідно оформленими готовий виріб, відеофільм, альбом, комп'ютерна газета, альманах тощо.

Проектна робота дуже перспективна, оскільки в ній кожен з учасників не втрачає свого статусу активної діючої особистості, намагається зайняти в групі позицію, що відповідає його можливостям: знанням, умінням, здібностям, мисленню тощо. Це, звичайно, позначається на загальному формуванні індивідуального стилю учня. Працюючи над проектом, учні спілкуються, співпрацюють і допомагають один одному в процесі навчання, розвивають соціальні, розумові та комунікативні навички. Цей вид діяльності сприяє здійсненню індивідуального підходу в класах з різним рівнем підготовки під час вивчення та засвоєння нового матеріалу [3, с. 46].

Метою методу проектів є створення умов, за яких учні самостійно й охоче отримують знання з різних джерел, вчаться користуватися ними (знаннями) для розв'язання нових пізнавальних і практичних завдань; удосконалюють комунікативні вміння, працюючи в різних групах, розвивають дослідницькі вміння та аналітичне мислення. Виконання проекту передбачає зв'язок з реальним життям, незвичайність форми і самостійність виготовлення, створення матеріалів, що по суті є різними формами документування: технологічна картка, анотація, рецензія, анкета, таблиця, опис, фото-, аудіо- або відеозвіт, колаж, комікс, сценарій, щоденник, -журнал, довідник, резюме, каталог, брошура, альбом, словник, стаття, стінгазета, виставка. Матеріал може подаватися в різних формах: дискусія, огляд, виставка, демонстрування, обговорення, рольова гра, диспут, повідомлення, доповідь, конференція.

Під час використання проектного методу всі учасники навчально-виховного процесу розв'язують цілу низку різнорівневих дидактичних, виховних і розвивальних завдань. Це сприяє розвитку пізнавальних навичок учнів, формуванню вміння самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі тощо.

Таким чином, основними вимогами до використання методу проектів є:

  • наявність значущої у дослідницькому, творчому плані проблеми (завдання), розв'язання якої потребує інтегрованих знань, дослідницького пошуку;
  • практична, теоретична та пізнавальна значущість передбачуваних результатів;
  • самостійна (індивідуальна, парна або групова) діяльність учнів; структурування змістової частини проекту (із зазначенням поетапних результатів); використання дослідницьких методів - визначення проблеми досліджуваних завдань, що випливають з неї, висунення гіпотези їх розв'язання, обговорення методів дослідження; обговорення способів оформлення кінцевих результатів (презентації, захисту, творчих звітів);

збір, систематизація та аналіз отриманих даних; підбиття підсумків, оформлення результатів, їх презентація; висновки, висунення нових проблем дослідження [2, с 10].

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Беспалько В. Слагаемые педагогической технологии. - M.: Просвещение, 1989.- 192 с.
  2. Буджак Т. Метод проектів як засіб формування інтелектуальних здібностей учнів. // Хімія. Біологія. - 2000. - № 10. - С. 10-14.
  3. Коберник О.М. Проектування навчально-виховного процесу в школі. -К.: Хрещатик, 1996.- 168с.
  4. Конышева Н.М. О проблеме проектной деятельности школьников на уроках практического труда. // Начальная школа. - 2002. - №12. - С. 37-40.
  5. Назарова   Т.С. Педагогические технологии: новый этап эволюции? // Педагогика. - 1997. - №3. - С. 20-27.
  6. Проектно-технологічна        діяльність учнів на уроках трудового навчання: теорія і методика / За ред. О.М. Коберника. - К.: Науковий світ, 2003. - 134 с.
  7. Сушенцева Л., Сушенцев О. Підвищення активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках трудового навчання // Рідна школа. - 2000. - № 9. - С. 70-72.
Вкладення:
Скачать этот файл (Метод проектів.docx)Метод проектів.docx[ ]25 Kb
 

Урок "Розробка ескізу та вибір конструкційних матеріалів. Технологічний процес виготовлення виробу"

Друк

Анотація.

Відкритий урок : «Розробка ескізу та вибір конструкційних матеріалів. Технологічний процес виготовлення проектованого виробу »

Останнє оновлення на Понеділок, 12 серпня 2013, 10:30 Детальніше...
 

Цикл уроків із теми « Технологія виготовлення виробів, в’язаних спицями».

Друк

Робота являє собою розробку циклу уроків з трудового навчання для 7 класу інваріативної складової програми за темою «Технологія виготовлення виробів, вязаних спицями». Цикл уроків складається з двох планів-конспектів занять. Усі вони підпорядковані головному принципу – від простої технологічної операції до творчої роботи.

 

Проша Антоніна Валеріївна

Вкладення:
Скачать этот файл (в'язання спицями.doc)в'язання спицями[Робота являє собою розробку циклу уроків з трудового навчання для 7 класу ]323 Kb
Останнє оновлення на Середа, 12 червня 2013, 12:48
 

Мастер-класс "Развитие творческих способностей с применением современных технологий".

Друк

Скрапбукинг мастер-класс "Развитие творческих способностей" на уроках Технологии с применением современных технологий на примере темы "Изготовление пасхальной открытки" не только поможет создавать уникальные, неповторимые и удивительные скрап-поделки, освоив стили и техники кардмейкинга, но и реализует развитие творческих способностей, применяя современные методы, приемы и  технологии.

Валентина Анатольевна Шеденко

 


Сторінка 21 з 52

-----------------------------------------


Як дізналися про наш сайт

Виберіть одну відповідь
 

службы мониторинга серверов

Авторизація

Пошук

Контакти

Поштова адреса:

«Учительський журнал он-лайн»

ВГ «Основа», вул. Плеханівська, 66, оф. 5, м. Харків, 61001

Адміністратор порталу:

Тел. : (+3057) 731-96-33

e-mail: ua.teacherjournal@gmail.com


© 2012 ТОВ «ВГ «Основа».

© 2014 Учительський Журнал он-лайн. Всі права захищено.
© 2006-2009 Українська локалізація: Joomla! Україна. Всі права захищено!
Joomla! - безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU/GPL.

 

Редакція порталу «Учительський журнал он-лайн» може не поділяти точки зору автора та користувачів порталу, які висловлюються у формі коментарів до статей, повідомлень на форумі тощо.  Автори публікацій відповідають за достовірність фактів, цитат, власних назв і т.п. Матеріали публікуються в авторському варіанті, ілюстрації, пунктуація і лексика авторські. Претензії не приймаються. Матеріали не рецензуються.